شرکت نیک آذین گستر اسپادانا

شرکت نیک آذین گستر اسپادانا

شرکت نیک آذین گستر اسپادانا

تولید کننده انواع گرانول و پرک بادی و تزریقی

تولید پرک بادی و تزریقی

تولید گرانول بادی  تزریقی

تولید انواع گرانول هاش

تولید انواع گرانول سفارشی

هاش شسته و سانتیفیوژ  شده